Dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń w sporcie

Uprawnianie różnego rodzaju sportów może dać mnóstwo satysfakcji i przyczynia się do poprawy naszego zdrowia i kondycji. Niemniej jednak każdy sportowiec ? niezależnie od tego czy jest to amator czy zawodowiec ? narażony jest na różnego rodzaju kontuzje, które mogą na dłuższy czas wyłączyć go z aktywności fizycznej, a nawet skutkować kalectwem lub śmiercią. Nierzadko również podczas uprawiania sportu można wyrządzić szkodę osobie trzeciej, dlatego też każdy sportowiec powinien zadbać o posiadanie ubezpieczenia dla sportowców, które będzie skutecznym zabezpieczeniem finansowym na wypadek zaistnienia różnych sytuacji. Obecnie sportowcy najczęściej korzystają z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, warto więc dowiedzieć się o nich nieco więcej.

Sytuacje w których sportowiec, trener, czy też pracownik obsługi sportu wyrządza szkodę osobie trzeciej nie należą do rzadkości. W chwili wystąpienia szkody osoba odpowiedzialna za jej wystąpienia zmuszona jest do wypłacenia odszkodowania, a czasami także musi ponieść koszty postępowania sądowego. Taka sytuacja może być szczególnie niekorzystna dla sportowców-amatorów oraz amatorskich klubów sportowych, które nie dysponują dużymi środkami pieniężnymi, dlatego też bardzo ważne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zapewnia ochronę związaną z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem. Dzięki takiemu ubezpieczeniu jesteśmy odpowiednio chronieni na wypadek szkody, jaką wyrządziliśmy osobie trzeciej. Szkoda ta może mieć bardzo różny charakter, może to być np. śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Może to być także szkoda związana ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem mienia. Ubezpieczenia sportowe zapewniają szeroką ochronę zdrowiaPosiadając ubezpieczenie sportowe OC mamy pewność, że wystąpienie szkody zostanie pokryte przez firmę ubezpieczeniową ? o ile oczywiście nie wystąpią przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Musimy mieć świadomość, że ubezpieczenia mogą mieć bardzo różny zakres, w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Warto zatem przed wybraniem polisy sprawdzić, czy obejmuje ona szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zobowiązania. Bardzo często bowiem firmy taką możliwość oferują za dodatkową opłatą. Ważne jest również, aby polisa ubezpieczeniowa swoją ochroną obejmowała także koszty wynagrodzenia dla rzeczoznawców, koszty obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich oraz koszty postępowania pojednawczego. Powinniśmy zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia. Zwykle ochroną objęte zostają szkody wyrządzone na terenie naszego kraju ? takie rozwiązanie dla sportowców-amatorów oraz amatorskich klubów sportowych jest wystarczające. Jednak zawodowcy oraz profesjonalne kluby sportowe powinny poszerzyć zakres ubezpieczenia, co oczywiście będzie wiązało się najczęściej z koniecznością zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Nie zapominajmy także o dokładnym określeniu sumy gwarancyjnej. Jest to kwota, będąca górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że wysokość płaconych przez nas składek będzie uzależniona od tego jaką wysokość będzie miała suma gwarancyjna, jak długi będzie czas obowiązywania polisy, jaki rodzaj dyscypliny sportowej uprawiamy, jaki będzie zakres ubezpieczenia oraz jak zostanie ocenione ryzyko. Powinniśmy więc bardzo dokładnie zapoznać się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby mieć pewność, że wybrana przez nas polisa OC będzie dla nas najbardziej korzystna.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców, to jego podmiotem może być zarówno sam sportowiec, jak i trener, sędzia, lekarz sportowy, pracownik odnowy biologicznej itp. Przedmiotem jest oczywiście uszczerbek na zdrowiu, który może polegać np. na uszkodzeniu ciała czy rozstroju zdrowia. Tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje również śmierć osoby ubezpieczonej. Niekiedy ubezpieczyciele oferują poszerzenie zakresu ochrony zdrowia o zdarzenia, mające miejsce w życiu prywatnym ubezpieczonego. Ubezpieczenia NNW najczęściej obowiązują tylko na terenie naszego kraju, niemniej jednak ? podobnie jak w przypadku ubezpieczeń OC ? możliwe jest rozszerzenie zakresu ich ochrony o szkody, jakie powstaną podczas uprawiania sportu poza granicami naszego kraju. Warto wiedzieć, że najczęściej ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane są na okres jednego roku, choć istnieje również możliwość ich wykupienia na krótszy okres czasu. Ponadto sportowcy mogą mieć formę zarówno ubezpieczeń indywidualnych, jak i grupowych ? przy tych ostatnim możemy liczyć na atrakcyjną zniżkę.

Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków sprawia, że w razie wystąpienia stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci przysługuje nam świadczenie o odpowiedniej wysokości. Jego limit może być określony jako procent sumy ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że bardzo często firmy ubezpieczeniowe w ramach takiego ubezpieczenia oferują również wiele innych świadczeń, np. zwrot kosztów nabycia protez, lekarstw czy środków opatrunkowych, zasiłek dzienny wynikający z niezdolności do uprawiania sportu oraz jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny objętej ubezpieczeniem. Każda osoba, która zamierza skorzystać z ubezpieczenia dla sportowców od następstw nieszczęśliwych wypadków musi mieć świadomość, że tego rodzaju ubezpieczenia posiadają jasno określone wyłączenia, których wystąpienie nie będzie podstawą do wypłacenia odszkodowania. Wśród nich wymienić możemy np. następstwa chorób zawodowych, przewlekłych i chronicznych, następstwa nieszczęśliwych wypadków, które nie miały związku z uprawianą dyscypliną sportu, następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek zażycia leków, udziału w bójkach oraz popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa. Wyłączeniu podlegają także koszty związane z leczeniem poza granicami kraju.

(Więcej o ubezpieczeniach sportowych przeczytasz tutaj: https://sport.iexpert.pl/).