Przykłady wyłączeń w ubezpieczeniach OC sportowców

Jak w każdym rodzaju ubezpieczeń, tak i w przypadku ubezpieczeń sportowych towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują sytuacje, których zaistnienie nie będzie podstawą do wypłacenia odszkodowania. Lista wyłączeń w przypadku ubezpieczenia OC sportowców jest bardzo długa, niemniej jednak warto poznać ich najważniejsze przykłady.

Wiele osób może skorzystać z ubezpieczeń sportowychUbezpieczenie sportowe nie zostanie wypłacone, jeżeli szkody zostały wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Wyłączeniu podlegają również szkody powstałe w wyniku umyślnego nieprzestrzegania obowiązującego prawa, szkody powstałe na skutek stosowania dopingu lub środków odurzających, szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, o której istnieniu ubezpieczony wiedział lub powinien wiedzieć oraz szkody wyrządzone osobom bliskim lub osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.