Ryzyko sportowe i wypadki podczas uprawiania aktywności sportowej

Uprawianie każdego sportu obarczone jest określonym ryzykiem. Ryzyko to ulega znacznemu zwiększeniu w przypadku tak zwanych sportów kontaktowych. W takim wypadku liczyć należy się z kontuzjami zawodników (często bardzo poważnymi) i różnego rodzaju urazami, będącymi najczęściej rezultatem bezmyślnych fauli dokonywanych przez zawodników z drużyny przeciwnej. Choć ubezpieczenie sportowe posiada każdy sportowiec, to zdarzają się sytuacje, w których wypłata odszkodowania staje się trochę problematyczna. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji tak zwanego kontratypu ryzyka sportowego.

Ryzyko sportowe

Przez kontratypy rozumiane są okoliczności, które pomimo wykazywania znamion czynu zabronionego, interpretowane są w taki sposób, że dany czyn nie jest postrzegany jako społecznie szkodliwy, a tym samym nie może zostać w myśl przepisów uznany za bezprawny. Można więc powiedzieć, że kontratypy są okolicznościami legalizującymi czyn, który generalnie rzecz biorąc uznawany jest za bezprawny. Ze zjawiskiem kontratypów mamy do czynienia chociażby w sporcie, w szczególności zaś w sporcie grupowym.

Choć znamiona czynów bezprawnych określone zostały w stosownych ustawach (w szczególności w kodeksie karnym), należy mieć świadomość tego, że istnieją takie kontratypy, których znamiona zostały ustalone:

  • w drodze praktyki sądowej,
  • w drodze koncepcji w nauce dotyczącej prawa karnego.

Mamy wówczas do czynienia z tak zwanymi kontratypami pozaustawowymi, do których zaliczane jest między innymi wspomniane wyżej ryzyko związane z uprawianiem sportu. Bazując na kontratypie ryzyka sportowego, towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do wyeliminowania odpowiedzialności na zasadzie winy zawodników za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem przez nich aktywności sportowej.

Co może zostać uznane za kontratyp ryzyka sportowego?

Na szczęście nie każde wyrządzenie szkody zawodnikowi podczas uprawiania sportu może zostać podciągnięte pod kontratyp ryzyka sportowego. W tym przypadku przyjmowana jest zasada mówiąca o tym, że odpowiedzialność sportowców za wypadki w trakcie uprawiania sportu byłaby wyłączona tylko wtedy, gdyby zaistniałe skutki były następstwem:

  • uprawiania niedozwolonej dyscypliny sport
  • uprawiania sportu w sprzeczności z zasadami obowiązującymi dla danej dyscypliny (niewłaściwy dobór sprzętu, brak należytego przygotowania terenu, etc.),
  • działań naruszających reguły danej dyscypliny sportowej.