Sportowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Każda osoba, która uprawia sport musi mieć świadomość, że wystąpienie kontuzji może nie tylko na jakiś czas uniemożliwić uprawianie danej dyscypliny sportu, ale nawet przyczynić się do uszkodzeń ciała, kalectwa czy śmierci. Z tego też powodu bardzo ważne jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takie ubezpieczenie sportowe jest przeznaczone nie tylko dla osób profesjonalnie uprawiających sport, ale również dla sportowców-amatorów. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy okazji bliżej poznać ten temat, to z pewnością informacje umieszczone w tym tekście okażą się niezwykle pomocne i pozwolą dowiedzieć się jaki jest przedmiot i zakres takiego ubezpieczenia, kto może być ich podmiotem oraz jakie ograniczenia odpowiedzialności występują w przypadku takiej polisy.

Jeśli chodzi o przedmiot ubezpieczenia, to najczęściej zakres podstawowy ubezpieczeń sportowych obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na stałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia oraz śmierci osoby ubezpieczonej. Oczywiście tego rodzaju sytuacje muszą wydarzyć się podczas uprawiania danej dyscypliny lub w czasie wykonywania różnych czynności związanych ze sportem i kulturą fizyczną ? w przeciwnym wypadku ubezpieczenie sportowe nie będzie pokrywało zaistniałych szkód. Jeśli chodzi o rozszerzony zakres ubezpieczenia oferowany przez towarzystwa Wielu sportowców korzysta z ubepieczeńubezpieczeniowe, to z reguły obejmują one następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby ubezpieczonej, które miały miejsce w życiu sportowym, w czasie wykonywania czynności związanych ze sportem i kulturą fizyczną oraz w życiu prywatnym. Warto jednak wiedzieć, że to ostatnie rozszerzenie nie obejmuje przypadków objętych ustawą o świadczeniach z tytułu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Warto wiedzieć, że za dodatkową opłatą firmy ubezpieczeniowe zapewniają także dodatkowe świadczenia, takie jak m.in. zasiłek dzienny, koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz jednorazowe świadczenia z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportu (o ile oczywiście nieszczęśliwy wypadek wiązał się z życiem sportowym). Zastanawiając się nad wyborem polisy warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia ? niektóre firmy zapewniają ochronę zarówno w kraju, jak i za granicą, jednak najczęściej ochrona ubezpieczeniowa za granicą wiązać się będzie z koniecznością zwiększenia składki ubezpieczeniowej.

(Więcej o ubezpieczeniach dla sportowców można przeczytać tutaj: https://sport.iexpert.pl/).

Wiedząc już co jest przedmiotem ubezpieczenia dla sportowców oraz znając ich zakres, warto zastanowić się kto właściwie może wykupić ubezpieczenie sportowe. Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby uprawiające sport, które są zarejestrowane lub są stowarzyszonymi członkami klubów sportowych, kół, sekcji, zespołów sportowych (np. szkolnych lub akademickich), organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu oraz związków sportowych. Z tego rodzaju ubezpieczenia skorzystać mogą także osoby które nie są zarejestrowane lub stowarzyszone w żadnym klubie lub organizacji sportowej, a które biorą udział w różnego rodzaju zawodach lub zajęciach sportowych. Podmiotem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą być także trenerzy, asystenci trenerów, nauczyciele WF, sędziowie, lekarze sportowi, pracownicy odnowy biologicznej, instruktorzy, organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych, jak również pracownicy biurowo-administracyjni klubów sportowych, związków, sekcji, kół itp. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczenia sportowe nie obejmują osób, które biorą udział w imprezach sportowych lub zawodach wyłącznie w charakterze widza.

Podobnie jak każdy inny rodzaj ubezpieczenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków posiada pewnie ograniczenia odpowiedzialności, których zaistnienie będzie podstawą do niewypłacenia ubezpieczonemu odszkodowania. Jeżeli więc nieszczęśliwy wypadek był wynikiem umyślnego działania osoby ubezpieczonej, to wówczas nie będzie przysługiwało jej odszkodowanie. Ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków nie są także objęte szkody, jakie powstały w wyniku stanów chorobowych (z wyłączeniem zawału serca i wylewu krwi do mózgu), chorób zawodowych, przewlekłych i chronicznych, zaburzeń psychicznych ubezpieczonego oraz spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Polisa NNW nie obejmuje także szkód wyrządzonych na skutek usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, zażycia leków i środków zakazanych przez komisję lekarską MKOl i polskie związki sportowe oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień lub po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.